مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

تایپوگرافی چیست و تاثیر آن بر افزایش بازدید سایت چگونه است

طراحی سایت در مشهد 


برای بازاریابی اینترنتی بدون شک تعداد یوزرها و مشتری های ساخت سایت خیلی اهمیت داراست. در واقع شما دوره بخش اعظمی را صرف دیدنی کردن صفحه آرایی عمده وب سایت خویش مینمایید. موردهایی نظیر متن ساخت سایت و یا این که چارچوب ساخت سایت، عمده ترین و آشکار ترین خصوصیت هایی میباشد که ما با آنها در این مورد رمز و عمل داریم.
البته هم چنان در مسئله تعداد یوزرها و مشتری های یک وبسایت، موردی نادیده گرفته می‌گردد: تایپوگرافی که درین نوشته‌علمی در زمینه‌ی آن سخن می‌کنیم.
این گزینه اندکی ناشناخته میباشد، ولی خیلی در بازاریابی و کسب و فعالیت اهمیت دارااست و این قضییه ثابت شده‌است. درین نوشته، نگاهی به تایپوگرافی و اثر آن بر معیار یوزرها و مشتریهای ساخت وب سایت می اندازیم.
ابتدا به ورقه اولیه تارنما خویش نگاه کنید. در صورتی علی رغم عنوان کارکشته و چارچوب پباده سازی عالی که در همه مولفه های متنی وب سایت تان مشاهده می شود، ترازو یوزرها شایان توجه ای ندارید، پس این نوشته را تا پایان بخوانید.

تایپو گرافی چه میباشد؟
معمولی میباشد ولی بایست این را اظهار‌کرد که تایپوگرافی جایی میباشد که هنر متن و نوشته ها آشکار می‌گردد. این قضییه به نحوه قرارگیری حروف گشوده میشود و در میانه قرن 15 از وقتی که حروف متحرک نوآوری شدند، بوجود آمد. تایپوگرافی یک ابزاری میباشد که قوی می باشید توسط آن خصوصیت و سبک خاصی را به متن سایتتان بدهید.
وقتی که یوزرها وارد کاغذ نخستین تارنما شما میشوند، مجموعاَ به تمامی ورقه نگاه می اندازند. آن‌ها شیوه اکران دادن داده ها در وب سایت، شیوه به لحاظ داخل شدن متن‌ها، سایز حروف، سایز خط ها و غیره را مرور می‌کنند. در غایت، استفاده کننده طراحی وب سایت به طور ناخودآگاه با خویش تصمیم می‌گیرد که‌این وب سایت و پباده سازی آن میتواند خلل و نیاز او‌را رفع کند یا این که نه. کلیه این مورد ها صرفا در پهنا تعدادی ثانیه اضافه روی نمی دهد. تمامی ما این قضییه را در تارنما های خویش تجربه کرده ایم.
ادراک تایپوگرافی در این مکان به امداد شما می‌آید. تایپوگرافی ابزاری میباشد که قرائت و ادراک نمودن اطلاعات دردسترس در طراحی وب سایت را برای کاربرانتان سهل خیس می‌نماید.

مولفه های کلیدی در تایپوگرافی طراحی وب سایت
اجزای مختلفی می باشد که میتواند هنر تایپوگرافی را تشکیل دهد. بیایید اجزای اساسی و پایه در تایپوگرافی را نظارت کنیم:
1 - طرح و سبک حروف: سبک حروف، به خواسته فونت وجود ندارد. این گزینه به گروهی از کاراکترها، حروف و اعداد گشوده میشود که پباده سازی یکسانی دارا‌هستند. مثلا GARAMOND، TIMES و ARIAL مدلی از سبک حروف می باشند، خیر فونت. این قضییه به آسانی اشتباه گرفته می گردد.
2 – فونت: به نوعی از یک سبک حروف با پهنا، طول و وزن خاصی، فونت می‌گویند. به عنوان مثال، GEORGIA یک سبک حروف میباشد؛ GEORGIA 9PT و پررنگ یا این که پر رنگ، یک جور فونت میباشد. اشخاص فونت را یک مکانیسم و سبک حروف را یک گونه هنر در زمینه تایپوگرافی می‌دانند.
3 - ارتفاع خط: به فضایی گفته می‌شود که توسط متنی اشغال شده‌است که از کناره سمت چپ تا سمت راست یک خط قرار گرفته میباشد.
4 – طول: فضای دربین خطوط یک متن.
5 - تهیه مسافت: خلأ مابین کاراکترها و یا این که حروف. خیلی از فونت ها دارنده ترازو مسافت در بین حروف استانداردی میباشند که سبب ساز میگردد تا حروف و یا این که کلاً کلمه ها به حیث طبیعی بیاید.
6 - تحلیل بر مسافت: به منزله مسافت در بین حروف نیز در حیث گرفته می گردد و برای یکنواخت نمودن مسافت های دربین کاراکترها به فعالیت می رود. این گزینه می تواند روی فشردگی کاراکترها و حروف در متن اثر بگذارد.

به چه دلیلی تایپوگرافی در ساخت وب سایت شما اهمیت داراست؟
در صورتیکه متن جانور در تارنما شما برای تلاوت مشقت بار باشد، آن هم صرفا بدین خیال که حروف خیلی در حدود یکدیگر می‌باشند، یا این که سایز حروف کوچک می باشند، یا این که کلمه ها به هم چسبیده میباشد، به طوری که مخاطبان وبسایت نتوانند لغت ها را از هم تشخیص دهند، یوزرها سایتتان احتمال دارااست یکی دو آیتم پایین را انجام دهند:
احتمال دارااست که تارنما شما‌را نیزترک کنند، که سبب ساز می‌شود که معیار یوزرها سایتتان کاهش یابد و یا این که هم چنان با متن مشغول می‌شوند و در پایان هم به هیچ فیض ای نمیرسند، بدین خیال که خیلی متن خسته ای میباشد. آنگاه، در‌این وضعیت یوزرها از متن وبسایت شما چیزی به ذهن خویش نمی سپارد، صرفا به حافظه زحمتی می افتد که در هنگام تلاوت متن وبسایت تان متحمل شده‌است.
تایپوگرافی در طراحی وب ها خیلی ضروری میباشد، به‌این خیال که فرایند فهم و شعور و شعور اطلاعات دردسترس در طراحی وب را برای مخاطبان و کاربرانتان معمولی و بی زحمت می سازد. یک تایپوگرافی که دارنده فرمت و پباده سازی خیر میباشد، منجر میشود تا فوکوس مخاطبان روی مطالب و معانی آن باشد، خیر روی به چه نحوی تلاوت آن.
برای اینکه در قضیه تولید نمای دیداری دیدنی برای حروف و لغت ها و یا این که به صورت کلی متون در طراحی وب مهارت کسب کنیم، بایست ابتدا فهم و شعور کنیم که اشخاص به چه نحوی داده ها را در ذهن خویش نظم دهی و شعور می‌کنند و قواعد گشتالت در این باره میتواند به خیر کلیه چیز را شرح دهد.
ما دوست داریم تا هر چیزی را در ذهن خویش سامان دهی کنیم. این عادت در روح و سرازیر بشر ها ریشه دوانده میباشد. تئوری گشتالت اظهار میدارد که بشر ها مولفه های دیداری را بر اساس 5 گزینه تحت در ذهن و خاطر خویش سامان دهی و تروتمیز می کنند:
1 - شباهت.
2 - ادامه دار بودن و یا این که تداوم صورت ها.
3 - مجاروت و نزدیک شی ها به هم.
4 - کامل شدن نمودن صورت شی ها در ذهن خویش.
5 - صورت و چارچوب.
زمانی که متنی را در تارنما خویش نظم دهی و تروتمیز مینمایید، انگیزه شما بایست این باشد که مراحل پردازش این داده ها برای یوزرها معمولی چه‌طور میباشد. شما بایست دریابید که کدام بخش های تارنما در معرض دقت بیشتری از یوزرها قرار میگیرد.

آیا سایز فونت ها در ساخت سایت نیز اهمیت دارااست؟
متن هایی که دارنده تایپوگرافی خیر باشند، بر روش فهم و شعور و درک خوانند‌گان خویش خیلی اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص متنی را که دارنده تایپوگرافی مطلوب میباشد را بخواند، نیازی وجود ندارد زمانی را صرف طریق تلاوت آن کند، بلکه همگی فوکوس خویش را روی مضمون‌ و پیامی که در‌این متن میباشد معطوف می کند. این در حالی میباشد که در متن های با تایپوگرافی ضعیف، کلیه این موردهای معکوس میباشد.
برای ارتقا ترازو یوزرها یک طراحی وب سایت، بایست از چه سبک حروفی در متون بهره مند شد؟
1 - به خیال و خاطر بسپارید که فونت هایی که معمولی خوانده می‌شوند همواره ظاهری معمولی نیز ندارند. احتمال دارااست فونتی دارنده زیبایی ظاهری باشد اما معمولی نیز خوانده شود. البته یک ضابطه در مجموع می باشد که هر چه متن از حیث ظاهری معمولی خیس باشد، ریلکس خیس نیز خوانده می گردد.
2 - به خیال بسپارید که فونتی که انتخاب می‌نمایید بایستی کامل کننده متن مو جود در ساخت سایت تان باشد و نبایست بر آن برتری داشته باشد. به طوری که اشخاص بعداز تلاوت متن پباده سازی سایتتان بایست به خاطر قضییه ای که در متن به آن اشاره داشتید، بیافتند، خیر سبک حروف و یا این که فونتی که در متن خویش به کارگیری کرده بودید.
3 - کنتراست و هم خوانی حروف با متن ساخت وب سایت را از خاطر نبرید. با اینترنت مک هم پا باشید.


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ تیر ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۲۸:۲۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)