مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

روش مقداری دهی به متغیر در php

روش
مقداری دهی به متغیر در php: در لهجه php برای مقداردهی به یک متغیر از شکل روبرو به کارگیری می شود . برای میزان دهی حرفه می توانید نیز از ‘ ‘ و هم از ” ” به کارگیری نمائید .

طراحی سایت در مشهد
assign Value to Variables $variableName
= 'variableValue'; تفاوت
استعمال از single quotation با double quotation در مقداردهی به یک رشته تنها تفاوت استفاده ‘ ‘ و ” ” در کدهای php این می باشد که در ” ” یا Double Quotation شما می توانید از نشانه { } در دربین کدهای خود های به کارگیری کرده و باطن آن به رخ مستقیم از اسم یک متغیر استعمال فرمائید . به این چهره php به رخ خودکار تشخیص می دهد که می بایست میزان متغییر به جای آن در داخل حرفه قرار گرفته و سناریو داده شود .

گونه های
متغیر ها در php : در لهجه php شما می توانید از جور های داده ای متعدد استفاده کنید .
انواع متغیر ها در php عبارتند از:
متغیرهای
عددی صحیح یا این که Integer متغیرهای
عددی اعشاری یا Float متغیرهای
حرفه ای یا String متغیرهای
بولین یا Boolean متغیر
های آرایه ای یا Array متغیرهای
یگانه نظیر NULL و empty متغیرهای
ارجاعی یا این که pointer //
String (Texts) $stringVar = "wpwebmaster .ir";
//
Integer numbers $intVar
= 30; //
Float numbers $floatVar = 7 .53;
//
Boolean $boolVar0
= false; $boolVar1
= true; //
multiple values $arrayVar
= array(7, 5, 3, 1, 55); //
null (empty) value ! $nullVar
= null; //
pointer Variable $pointer
= &$intVar; از
در بین بردن متغیرها در php : برای از فی مابین بردن یک متغیر در php کافی هست تا از دستور unset به کارگیری فرمائید .

//Destroy
a variable unset($variable);
بخش
پنجم: تشخیص اشکال متغیر ها در PHP برای
این‌که بتوانیم انواع متغیرها در php را شناسایی کنیم، php امکانات مختلفی را برای یوزرها فراهم کرده می‌باشد که در زیر به آن ها به چهره لیست وار اشاره می کنیم:
تشخیص
مدل متغیر در php با به کار گیری از دستور gettype : برای تشخیص اشکال متغیر ها در php شما می توانید از امر gettype استفاده نمایید .

تغییر‌و تحول
جور متغیر در php با استفاده از امر settype : برای تغییر تحول گونه متغیر ها در php شما می توانید از فرمان settype به کارگیری نمائید .

توابع
محاسبه کردن مدل متغیرها در php : شما برای تشخیص جور متغیر ها در در میان کدهای خود می توانید از توابع شرطی جان دار در لهجه php نظیر is_int و is_string و is_bool و is_float و is_array و is_numeric و is_null و is_integer و is_long و is_real و is_double و is_object و is_resource و is_scalar و empty و isset استفاده فرمایید .

//To
get the type of variable or object in php: use from gettype() method echo gettype($boolVar1) .
'
'; echo gettype($nullVar) .
'
'; echo gettype($intVar) .
'
'; echo gettype($stringVar) .
'
'; //If
you want to change the type of your variable: use from settype() method settype($intVar,
'string'); //To
check types in php, you can use other methods like these: echo 'is_bool($boolVar1) : ' . is_bool($boolVar1) .
'
'; echo 'is_bool($floatVar) : ' . is_bool($floatVar) .
'
'; //is_string($var);
//is_numeric($var);
//is_int($var);
is_integer($var); is_long($var); //is_double($var);
is_float($var); is_real($var); //is_array($var);
//is_object($var);
//is_resource($var);
//is_scalar($var);
//It will be true, if variable is int, bool, double or string //is_null($var);
//empty($var);
//True if is false, 0, "0", '', NULL, [], array(), $var //isset($var); //True if a value assigns to it . If it's NULL, it will be false .
طریق
یه خرده دهی به متغیر در php: در لهجه php برای مقداردهی به یک متغیر از شکل روبرو به کار گیری می شود .

//
assign Value to Variables $variableName
= 'variableValue'; انواع
متغیر ها در php : در لهجه php شما می توانید از دسته های داده ای متفاوت استعمال نمایید .
گونه های متغیر ها در php عبارتند از:
متغیرهای
عددی صحیح یا این که Integer متغیرهای
عددی اعشاری یا Float متغیرهای
فن ای یا String متغیرهای
بولین یا Boolean متغیر
های آرایه ای یا این که Array متغیرهای
مختص مثل NULL و empty متغیرهای
ارجاعی یا pointer //
String (Texts) $stringVar = "wpwebmaster .ir";
//
Integer numbers $intVar
= 30; //
Float numbers $floatVar = 7 .53;
//
Boolean $boolVar0
= false; $boolVar1
= true; //
multiple values $arrayVar
= array(7, 5, 3, 1, 55); //
null (empty) value ! $nullVar
= null; //
pointer Variable $pointer
= &$intVar; از
دربین بردن متغیرها در php : برای از در میان بردن یک متغیر در php کافی می باشد تا از امر unset به کار گیری نمائید .

//Destroy
a variable unset($variable);
بخش
ششم: تبدیل نوع متغیر در لهجه PHP در php شما می توانید نوع متغیرها را عوض کرده و نوع یک متغیر را به نوعی دیگر تبدیل نمائید .
به این عملیات type casting گفته شده و به صورت ذیل انجام می پذیرد:
//
Type Casting $a
= 20; $b
= (string)$a; $c
= (bool)$a; $d
= (float)$a; $e
= (array)$a; تبدیل
مدل متغیر به integer یا عدد صحیح: برای تبدیل دسته متغیر به integer در PHP می توانید از (int) و (integer) به کارگیری نمایید . علاوه بر این می توانید از تابع intval نیز برای این فعالیت به کار گیری نمائید .

تبدیل
جور متغیر به float یا عدد اعشاری: برای تبدیل گونه متغیر به float در PHP می توانید از (float) و (double) و (real) به کار گیری فرمائید . علاوه بر این می توانید از توابع floatval و doubleval هم برای این کار استعمال نمایید .

تبدیل
گونه متغیر به Boolean: برای تبدیل مدل متغیر به Boolean در PHP می توانید از (bool) و (boolean) به کارگیری نمائید . علاوه بر این می توانید از تابع boolval نیز برای این فعالیت به کار گیری فرمائید .

تبدیل
مدل متغیر به string یا رشته: برای تبدیل گونه متغیر به حرفه در PHP می توانید از (string) به کارگیری کنید . علاوه بر این می توانید از تابع strval نیز برای این عمل استفاده فرمائید .

تبدیل
دسته متغیر به object یا شی: برای تبدیل جور متغیر به object در PHP می توانید از (object) به کارگیری فرمایید .

تبدیل
جور متغیر به NULL: برای تبدیل نوع متغیر به NULL در PHP می توانید از (unset) استفاده نمائید .

تبدیل
جور متغیر به float یا عدد اعشاری: برای تبدیل مدل متغیر به float در PHP می توانید از (float) و (double) و (real) به کار گیری فرمائید .

تفاوت
به کار گیری از تغییر تحول جور یا casting با (int) با تابع ()intval هر دوی این ها در خروجی، یکسان میباشند اما تفاوت آن ها در این می‌باشد که با تابع intval می تواند مبنای تبدیل عدد را هم به تیتر پارامتر بپذیرد ولی (int) نمی تواند . به رخ پیش فرض تابع intval خروجی خود را بر مبنای قریه به شما می دهد .

سود
گیری برای مطلب گونه های متغیر ها در PHP در این مقاله به فیس خلاصه در مسئله امکانات لهجه php برای تعریف اشکال متغیر ها در php کلام شد و توضیح داده شد که روش توصیف متغیر در php به صورت ضمنی است .

همین طور در مسئله قواعد نامگذاری در گویش php سخن شد و شما با گونه های متغیر ها در php آشنا شدید . همچنین با توابع تشخیص و همین طور تغییر متغیرها در php آشنا شدیم .

در پایان هم در زمینه طریق تبدیل جور متغیر ها در گویش php به چهره خلاصه وار اشاره شد .

ممکن می‌باشد شما موارد بیشتری را بدانید که ما فراموش کرده ایم تا در این مطلب قرار دهیم .

در حالتی که شما از این موارد باخبر هستید، به طبع در بخش نظرها تیتر نمایید تا آن را به مقاله “انواع متغیر ها در php” بیشتر کنیم . در ضمن در صورتی‌که این مقاله را مفید دیدید، حتما آن را به دوستان خوب خود معرفی کرده یا این که در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید .

 


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۵:۰۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)